Algemene Voorwaarden 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten of goederen tussen Saam en opdrachtgever/ cliënt.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn. In het geval van bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
 3. Bijzondere voorwaarden of afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. Saam en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Door het ondertekenen van de overeenkomst door opdrachtgever wordt de begeleiding, training of mediation aangevangen en worden deze AlgemeneVoorwaarden van toepassing.
 2. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot resultaatsverbintenis. Saam aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Saam heeft het recht de overeenkomst (deels) door een derde te laten uitvoeren.
 4. De overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de begeleiding, training of mediation is beëindigd.
 5. Indien de opdrachtgever of Saam in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de begeleiding, training of mediation van rechtswege.

Artikel 4. Betaling

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium van Saam wordt berekend op basis van een tevoren overeengekomen uurtarief en is exclusief btw. Onder het uurtarief vallen de volgende activiteiten: bijeenkomsten (met een minimum van één uur), voorbereiding van deze bijeenkomsten, correspondentie/overleg en verslaglegging.
 2. De wijze waarop reiskosten en overige kosten worden vergoed is vastgesteld in de overeenkomst.
 3. Het honorarium van Saam is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
 4. Kosten van adviseurs en andere derden van opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. Saam is gerechtigd haar tarieven te wijzigen, dit met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een wijziging ingaat op een lopende overeenkomst, heeft de opdrachtgever tot aan de ingangsdatum van het nieuwe tarief het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
 6. Verrichte werkzaamheden en overige kosten worden bij training en begeleiding maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen vanaf de factuurdatum.
 7. Verrichte werkzaamheden en overige kosten worden bij mediation wekelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen vanaf de factuurdatum.
 8. Bij mediation worden het ouderschapsplan, de alimentatieberekening en de vaststellingsovereenkomst of het echtscheidingsconvenant pas verstrekt nadat de gehele mediation is betaald. Ook door derden gemaakte of te maken kosten dienen volledig te zijn betaald.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. In geval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Saam weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Saam is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.
 11. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Saam tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke(handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Saam. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Saam is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-, onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijn betaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreken waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Saam op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 13. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Saam, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Saam te betalen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Saam spant zich in de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te (laten) voeren. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet, is Saam nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade van de cliënt/opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade en bedrijfsschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 2. Saam is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door opdrachtgevers zelf af te sluiten vaststellingsovereenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtgever en/of derden.
 3. Saam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer Saam is uitgegaan van de door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid, dan beperkt deze zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door Saam afgesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Saam per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan Saam verschuldigd is.
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering kan plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Saam beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, aan Saam verschuldigd is.
 6. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Saam te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren elke aanspraak op schadevergoeding en alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Saam na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
 7. Saam is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van of schade veroorzaakt door derden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Saam tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen,  en zal Saam schadeloos stellen voor alle vorderingen die een derde op enig moment jegens Saam mocht instellen en die verband houden met een handelen of nalaten van Saam uit hoofde van de overeenkomst.
 9. In het geval dat Saam door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Saam naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Saam ingeschakelde derden.

Artikel 6. Beëindiging, annulering en opzegging

 1. In geval van mediation kunnen partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. In die termijn zijn partijen gehouden tot alle verplichtingen in de overeenkomst.
 2. De dienstverlening eindigt door:·
  - Afronding van de afspraken zoals vastgesteld in de overeenkomst;
  - Het verlopen van het afgegeven verleningsbesluit/arrangement;
  - Het overlijden van de cliënt/opdrachtgever;
  - Ontbinding door rechterlijke tussenkomst;
  - Zwaarwegende redenen, zoals onder 6.3 omschreven.
 3. Saam kan de dienstverleningsovereenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:
  - De cliënt/opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
  - De cliënt/opdrachtgever weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
  - De cliënt/opdrachtgever, diens wettelijke vertegenwoordiger of andere bij de cliënt/opdrachtgever betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van Saam, die voortzetting van dienstverlening niet meer mogelijk maken;
  - De omvang of zwaarte van de dienstverlening dooreen gewijzigde (hulp)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en Saam en de cliënt/opdrachtgever geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
  - Saam geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente of derden voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de cliënt/opdrachtgever deze ook niet voor eigen rekening afneemt.
 4. Saam zal bij opzegging naar haar vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de cliënt/opdrachtgever.
 5. In de gevallen genoemd onder art. 6.3 kan opzegging door Saam tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende, aan de cliënt/opdrachtgever onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst rechtvaardigen. Mocht Saam tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Saam recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies.
 6. Indien Saam deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de cliënt/opdrachtgever de dienstverleningsovereenkomst opzeggen per datum waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.
 7. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 8. Saam behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Saam de dienstverleningsovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.
 9. Wanneer cliënt/opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Saam wenst te annuleren, dient deze uiterlijk 24 uur van te voren(telefonisch) aan Saam te worden doorgegeven.
 10. Indien de annulering minder dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in geval er in het geheel geen annulering heeft plaats gevonden, is Saam gerechtigd om anderhalf uur tegen 100% van het afspraaktarief aan cliënt/opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. Annulering voor training is kosteloos mogelijk tot 15 werkdagen vooraanvang van de training. Bij annulering tussen 15 en 5 werkdagen vóór aanvang van de training is opdrachtgever 50% van het trainingsbedrag verschuldigd met een minimum €400,00, vermeerderd met omzetbelasting. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de training is opdrachtgever het volledige trainingsbedrag verschuldigd met een minimum van €600,00 vermeerderd met omzetbelasting.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. In het kader van een overeenkomst Mediation zijn zowel opdrachtgever als Saam verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is, behalve in de gevallen betreffende informatie over strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke meldplicht of een wettelijk meldrecht bestaat; informatie omtrent de dreiging van een misdrijf; een klacht-, tucht-of aansprakelijkheidsprocedure tegen Saam; of een verzoek van de Certificerende Instelling – die zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding – om geanonimiseerde informatie omtrent de praktijkvoering.
 2. Voor zover Saam uit hoofde van de overeenkomst of van toepassing zijnde gedragsregels een geheimhoudingsplicht heeft komt deze geheimhoudingsplicht te vervallen richting haar(beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar indien Saam een beroep doet op haar(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in verband met een aansprakelijkstelling.
 3. Alle betrokken partijen doen afstand van het recht om Saam en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Saam er niet voor instaan dat zij onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zal worden om vertrouwelijke informatie te moeten overleggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningrecht zal kunnen beroepen. In dat geval is Saam niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Informatie en Vertrouwelijkheid

 1. Indien het belang van de cliënt/opdrachtgever dit vereist, verstrekt Saam de betreffende informatie aan de vertegenwoordiger van de cliënt/opdrachtgever.
 2. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt/opdrachtgever uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt/opdrachtgever minderjarig en/of wilsonbekwaam is en voorzover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging van de cliënt.
 3. Om tot een overeenkomst en plan van aanpak te komen verzamelt Saam informatie bij de cliënt/opdrachtgever, diens wettelijke vertegenwoordiger en eventuele verwijzer. In de privacyverklaring van Saam is vastgelegd welke persoonsgegevens Saam nodig heeft om de dienstverlening uit te voeren en de informatieplicht van de cliënt/opdrachtgever hierbij.
 4. Saam en opdrachtgever zullen ten aanzien van het gebruik van de hem in de relatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten, tenzij de belangen van de cliënt worden geschaad en/of de veiligheid van anderen zwaarwegend in gevaar komt. Saam hanteert hierbij de richtlijnen uit de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional.
 5. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
 6. Door de ondertekening van de overeenkomst geeft de cliënt Saam toestemming voor het gebruik van gegevens gerelateerd aan de cliënt ten behoeve van ondersteunende functies, zoals dossierbeheer etc.
 7. Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking.
 8. Saam verstrekt de cliënt op verzoek inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 9. Saam verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van controles door gemeente(n), voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de AVG.

Artikel 9.Verplichtingen van de cliënt

 1. Cliënt/opdrachtgever verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Cliënt/opdrachtgever biedt de medewerkers van Saam de gelegenheid hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het plan van aanpak of in het kader van de veiligheid.
 3. Cliënt/opdrachtgever is verplicht Saam meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de dienstverlening van belang kunnen zijn.
 4. Cliënt/opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en documenten.
 5. Cliënt/opdrachtgever onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor het welzijn van andere cliënten, bezoekers en medewerkers van Saam.

Artikel 10. Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Saam niet toegestaan gegevens en informatie uit rapporten, scholingsmateriaal en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Saam over te nemen, openbaar te maken en te vermenigvuldigen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 2. Saam behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Saam en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen in overleg, al dan niet met een mediator, gepoogd te worden opgelost. Indien hier geen oplossing uit naar voren komt, wordt het geschil voorgelegd aan een bevoegde rechter.
Versie februari 2022

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?

Heb je een vraag of wil je weten of Saam ook jullie kan helpen?
Bel of mail we denken graag met je mee.

Ook voor een kosteloos kennismakingsgesprek!